Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng

Learn about the key points of artificial grass installation and maintenance, and use the product better to create more value

Current position:

Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và chúng tôi không thu thập thông tin người dùng mà không có sự đồng ý của họ. Chúng tôi cam kết không cung cấp e-mail, thông tin và địa chỉ của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không sự cho phép của người dùng, ngoại trừ các trường hợp sau:

1. Có được sự ủy quyền rõ ràng của người dùng từ trước;
2. Theo phán quyết hoặc quyết định của tòa án và tổ chức trọng tài, các yêu cầu từ các thủ tục tư pháp khác;
3. Phù hợp với các yêu cầu của cơ quan chính phủ có liên quan;
4. Người sử dụng vi phạm các quy định trong điều khoản sử dụng hoặc có các hành vi gây phương hại đến lợi ích của công ty;
5. Các luật và quy định khác có liên quan.

Tuyên bố của trang web này và quyền sửa đổi, quyền cập nhật và quyền giải thích cuối cùng thuộc về trang web này.